Algemene Voorwaarden

Futurgrooves Algemene Voorwaarden

1) Algemene voorwaarden 

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de inschrijving bij de Futurgrooves Academy, met betrekking tot de aangeboden cursussen.

2: Verbintenis van de partijen

Futurgrooves Academy stelt ruimte beschikbaar voor de aangeboden cursussen. Voor cursussen voor beginners en gevorderden dient de cursist zijn/haar eigen computer + koptelefoon + Ableton mee te nemen.

3: Opnemen van de lessen

Het is niet toegestaan de lessen op te nemen met welk opnameapparaat dan ook. Futurgrooves Academy behoudt zich het recht voor om elke deelnemer, zonder terugbetaling, uit de cursus te zetten indien hij/zij blijft opnemen nadat hij/zij op de hoogte is gebracht van de uitsluiting. In geval van verspreiding van opgenomen lesmateriaal op het internet zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

4: Annulering van de deelname aan de cursus

Annulering van de inschrijving dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus meedgedeeld te worden. Indien de annulering later dan 14 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt, ontvangt de deelnemer geen terugbetaling. Voor privécursussen vindt na de eerste les geen terugbetaling plaats.

5: Voortijdige beëindiging van de cursus

Indien de deelnemer besluit de cursus voortijdig te beëindigen, vindt geen restitutie plaats. In sommige gevallen, zoals langdurige ziekte of andere gevallen van overmacht, kan dit de situatie veranderen. In deze gevallen zal een nieuwe datum worden afgesproken. Er vindt geen restitutie plaats.

6: Aansprakelijkheid

Futurgrooves Academy is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door toedoen van de deelnemer. De deelnemer dient de instructies tijdens de cursus op te volgen. Alle schade als gevolg van het wangedrag van de deelnemer zal worden verhaald op de deelnemer. Futurgrooves Academy behoudt zich het recht voor de deelnemer uit de cursus te zetten in geval van wangedrag. De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de reis naar, van of tijdens het verblijf op de cursuslocatie. De deelnemer vrijwaart Futurgrooves Academy van alle in deze clausule genoemde vorderingen.

7: Overmacht

In geval van overmacht behoudt Futurgrooves Academy zich het recht voor het contract uit te stellen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten voor de deelnemer. Deze risico’s omvatten: stakingen, vertragingen, uitsluitingen, brand, ziekte, oorlog, oproer, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, storingen van leveranciers, storingen van opnameapparatuur en plotselinge uitval van apparatuur. Futurgrooves Academy zal in redelijkheid alternatieve data met de deelnemer(s) bespreken.

8: Aanvaarding van de opdracht

De Futurgrooves Academy is slechts gebonden aan een overeenkomst indien deze schriftelijk is aanvaard door middel van een inschrijfformulier. De deelnemer is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijke overeenkomst van deze clausules. Indien de groep vol is, behoudt de Futurgrooves Academy zich het recht voor een inschrijving te weigeren. In de meeste gevallen zal een plaats in de volgende groep worden aangeboden.

9: Betaling

Na bevestiging van deelname aan onze cursus ontvangt de deelnemer een betaallink of factuur. De betaling moet binnen 24 uur plaatsvinden om de plaats van de deelnemer te bevestigen. De deelnemer heeft ook de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen: 50% binnen 24 uur na ontvangst van de betaallink of factuur en 50% 7 dagen voor aanvang van de cursus.

10: Niet nakomen van financiële verplichtingen

In het geval dat de deelnemer, om welke reden dan ook, het cursusgeld niet kan betalen zoals bepaald, behoudt Futurgrooves Academy zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van de cursus.

11: Privacywet

Met betrekking tot de wet op de privacy wordt verduidelijkt dat Futurgrooves Academy tijdens de cursus foto’s/video’s mag maken. Indien de cursist niet gefotografeerd wil worden, kan hij/zij dit aangeven bij de docent. Verder zullen de gevraagde informatie en persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden gedeeld of verkocht.

12: Toepasselijk recht

het Belgisch recht is van toepassing in geval van geschillen die voortvloeien uit deze bepalingen en voorwaarden.

 

 

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 

 

1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verhuur van materiaal door Futurgrooves, vzw Futurgrooves, Stalingradlaan 58, 1000 Brussel, BCE nr. 0746.798.248. Ze zijn eveneens beschikbaar op de website http://www.futurgrooves.com. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de algemene voorwaarden van de huurder, zelfs indien anders meegedeeld, geacht geen uitwerking te hebben voor zover zij ervan afwijken. Door het plaatsen van een bestelling erkent de huurder kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

 2. Prijzen 

De huurprijzen zijn beschikbaar op de website http://www.futurgrooves.com, en zijn in EURO en zonder 21% BTW. Futurgrooves behoudt zich het recht voor om ze op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling van toepassing is. De vermelde prijzen zijn geldig voor een periode van drie werkdagen, met inbegrip van de dag van afhaling of levering en de dag van teruggave of ophaling. Na deze periode wordt de huurprijs geschat. Indien de gehuurde goederen aan het einde van de in het contract bepaalde termijn niet zijn teruggegeven, wordt de huur van rechtswege verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als die welke aanvankelijk was bepaald. Futurgrooves kan de overeenkomst echter beëindigen door de huurder in kennis te stellen van haar voornemen de gehuurde goederen aan het einde van de lopende termijn terug te nemen.

 3. Betaling 

Tenzij anders overeengekomen zijn onze prijzen exclusief BTW. De huurprijs is de prijs vermeld op onze prijslijst die van kracht is op de dag van de reservering van de vehuur of de bestelling. Futurgrooves behoudt zich het recht voor om bijkomende waarborgen, zoals een voorschot, te eisen voor de betaling van de verhuurde producten. Tenzij anders overeengekomen, zijn al onze facturen betaalbaar in Euro, op de maatschappelijke zetel van Futurgrooves, (Futurgrooves, Stalingradlaan 58, 1000 Brussel). Al onze facturen worden in elektronisch formaat verstuurd naar het e-mailadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Elke klacht met betrekking tot een factuur moet uiterlijk 15 dagen na ontvangst ervan per post aan Futurgrooves worden meegedeeld, bij gebreke waarvan deze niet in aanmerking zal worden genomen. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Futurgrooves een interest van 10% verschuldigd. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de betaling van een forfaitaire boete van 75€. In geval van gerechtelijke invordering van enige factuur is de klant tevens de redelijke invorderingskosten verschuldigd, zoals advocatenkosten en interne beheerskosten die het bedrag van deze forfaitaire schadevergoeding overschrijden. 

 4. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen is de huurprijs betaalbaar voorafgaand aan de afhaling of levering van de gehuurde goederen op de maatschappelijke zetel van Futurgrooves. De huurprijs omvat (i) de huurprijs van de goederen overeenkomstig artikel 2, (ii) indien van toepassing, de prijs van transport en levering overeenkomstig artikel 3 en (iii) het bedrag van de waarborg die de huurder aan Futurgrooves verschuldigd is overeenkomstig het voorstel van Futurgrooves, van minimaal 200€. Indien deze betaling niet volledig is ontvangen, heeft Futurgrooves het recht de levering van de gehuurde goederen te weigeren. In geval van niet-naleving van één van haar verplichtingen door de huurder, of in geval van beëindiging van de huur, behoudt Futurgrooves zich het recht voor de waarborg te innen, onverminderd haar recht om alle door haar geleden schade op te eisen. Elke wijziging van de bestelling 48 uur voor de levering kan het voorwerp uitmaken van een supplement. De facturen zijn contant betaalbaar. Een supplement van 10€ exclusief BTW voor administratieve kosten zal worden gevraagd voor elke factuur van minder dan 50€ exclusief BTW. Bij gebrek aan een klacht per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na hun uitgiftedatum, worden de facturen geacht definitief aanvaard te zijn door de huurder. Elk bedrag dat niet op de vervaldag is betaald, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente op van 10,5% per begonnen maand vertraging. Bovenop deze rente wordt elk op de vervaldag onbetaald bedrag van rechtswege, bij wijze van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, verhoogd met 15% met een minimum van 125€.

 5. Vervoer en levering

De huurder kan ervoor kiezen de gehuurde goederen zelf op te halen en/of terug te brengen. In dat geval is het (ont)laden, vervoeren en (de)monteren van de gehuurde goederen voor rekening en risico van de huurder. Alle afhalingen en terugzendingen dienen plaats te vinden op een werkdag, tijdens de openingsuren van Futurgrooves. De gehuurde goederen kunnen ook door Futurgrooves geleverd en/of teruggenomen worden, tegen een meerprijs. In dat geval verbindt de huurder zich ertoe de gehuurde goederen in ontvangst te nemen op de plaats en het tijdstip dat met Futurgrooves is overeengekomen. Indien de huurder dit nalaat, kan Futurgrooves de goederen op kosten van de huurder terugbrengen. Voorts verbindt de huurder zich ertoe ervoor te zorgen dat de gehuurde goederen op de met Futurgrooves overeengekomen plaats en tijdstip voor afhaling bereikbaar en gereed zijn. Indien dit niet het geval is, wordt een tweede transport aangerekend. Inbegrepen in het forfait voor het leveren en ophalen van de gehuurde goederen zijn 1⁄4 uur voor het lossen en 1⁄4 uur voor het laden, voor één man. Alle bijkomende diensten zullen worden aangerekend volgens de voorwaarden vermeld op http://www.futurgrooves.com. Futurgrooves wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele verlenging van de leveringstermijnen, met name in geval van materiaalverlies, stakingen of overmacht.

Wanneer onze producten door ons geleverd worden, dient de klant bij de bestelling te zorgen voor een volledig en correct leveringsadres. De klant is ook verplicht aan te geven of er bij de levering parkeerproblemen of trappen op de weg naar de plaats van installatie zijn. De levertijden zijn indicatief. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot annulering door de klant. Bovendien kan Futurgrooves parkeerkosten in rekening brengen voor een levering waarvoor geen praktisch alternatief bestaat. Futurgrooves kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-levering van materiaal in geval van overmacht. Indien echter een voorschot werd betaald, zal de klant zonder verdere schadevergoeding worden terugbetaald. 

 6.  Teruggave van de gehuurde goederen

De gehuurde goederen moeten worden teruggegeven in de staat waarin de huurder ze heeft ontvangen, eventueel in de daarvoor bestemde verpakking. Niet teruggebrachte, beschadigde of ongeschikte gehuurde goederen, door welke oorzaak ook, met inbegrip van diefstal, brand of elke andere gebeurtenis, zullen gefactureerd worden aan hun marktprijs, verhoogd met 15%. De telling en het kwalitatieve onderzoek van de gehuurde goederen (de “Controle”) gebeurt onder de hoede van Futurgrooves, in de magazijnen van Futurgrooves. De huurder kan de Controle op tegenspraak vragen, per fax of e-mail verstuurd voor het einde van de huurovereenkomst. Anders wordt de huurder geacht de door Futurgrooves uitgevoerde controle te aanvaarden. De kosten van de contradictoire controle zullen gefactureerd worden aan de prijs van de arbeid indien uiteindelijk zou blijken dat de goederen conform zijn aan de leveringsbon, zowel wat hun aantal als hun toestand betreft.

Futurgrooves verbindt zich ertoe de bestellingen uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De gehuurde goederen worden geacht in perfecte staat en in de op de leveringsbon vermelde hoeveelheid te zijn geleverd. De gehuurde goederen mogen door de huurder uitsluitend worden gebruikt met de door Futurgrooves geleverde accessoires. Futurgrooves behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van de gehuurde goederen, ook in geval van faillissement van de huurder. Aan de gehuurde goederen mogen geen wijzigingen worden aangebracht.

 7. Annulering en beëindiging van een huur 

In geval van annulering van een bestelling minder als 14 werkdagen voor de levering heeft Futurgrooves recht op een schadevergoeding gelijk aan de helft van het gefactureerde bedrag teeisen. In geval van annulering minder dan 7 werkdagen voor de levering, zal deze schadevergoeding gelijk zijn aan het volledige gefactureerde bedrag, exclusief eventuele transportkosten. Het eventuele niet-gebruik van het geheel of een gedeelte van de gehuurde goederen ontslaat de huurder in geen geval van de betaling van de prijs.

In geval van eenzijdige annulering van een huur of dienst door de klant, is deze aan de verhuurder, bij wijze van schadevergoeding wegens annulering, een bedrag verschuldigd gelijk aan 50% van de waarde van de verhuurprijs exclusief BTW. Een factuur wordt rechtstreeks en zonder ingebrekestelling opgesteld en aan de klant toegezonden. Een bij de reservering betaalde aanbetaling kan niet door de klant worden teruggevorderd.

8. Onderaanneming 

Futurgrooves kan de uitvoering van de verhuur of dienst geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de klant. 

9. Aansprakelijkheid 

De huurder erkent op de hoogte te zijn gebracht van de veiligheidsregels die in acht moeten worden genomen bij de opstellen en het gebruik van de gehuurde goederen. Hij ontslaat Futurgrooves uitdrukkelijk en onherroepelijk van elke aansprakelijkheid in geval van ongeval. De huurder is aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of vernieling van het gehuurde materiaal.

 10. Reservering via de website

Wanneer de klant een reservering maakt via de website, is hij/zij onderworpen aan deze voorwaarden. Of het nu gaat om een reservering op basis van een e-mail of een bestelbon, de klant verbindt zich ertoe de factuur te betalen. 

 11. Toepasselijk recht 

 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de vorming, uitvoering, interpretatie van deze algemene verkoops- en verhuurvoorwaarden en dat niet in der minne kan worden opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische jurisdictie.

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (location)

 

1. Généralités

Les présentes conditions générales s’appliquent à toute location de matériel par Futurgrooves, Futurgrooves ASBL, 58 Avenue Stalingrad, 1000 Bruxelles, BCE n° 0746.798.248. Elles sont également disponibles sur le site http://www.futurgrooves.com. Sauf accord écrit en sens contraire, les conditions générales du locataire, même communiquées, seront réputées sans effet dans la mesure où elles y dérogent. En passant sa commande, le locataire reconnait avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les accepter sans réserve.

2. Prix

Les prix de location sont disponibles sur le site http://www.futurgrooves.com, et s’entendent en EURO et HTVA de 21%. Futurgrooves se réserve le droit de les modifier à tout moment, étant entendu que le prix en vigueur au moment de la commande s’applique. Les prix proposés sont valables pour une période de trois jours ouvrables, en ce compris le jour d’enlèvement ou de livraison et le jour de retour ou de récupération. Au- delà, le prix de location fera l’objet d’un devis. A défaut de restitution des biens loués à l’expiration du terme prévu au contrat, la location se renouvellera de plein droit pour des périodes successives de même durée que celle initialement prévue. Toutefois, Futurgrooves pourra mettre fin au contrat en notifiant au locataire sa volonté de reprendre possession des biens loués à l’expiration du terme en cours.

3. Paiement

Sauf stipulation contraire, nos prix s’entendent hors TVA. Le prix de vente est le prix indiqué sur nos tarifs en vigueur le jour de la réservation de la vente ou de la passation de la commande. En vue du paiement des produits vendus, Futurgrooves se réserve le droit d’exiger la constitution, à son choix, de garanties complémentaires, telles qu’une caution. Sauf stipulation contraire, toutes nos factures sont payables en Euro, au siège social de Futurgrooves, ( Futurgrooves, 58 Avenue Stalingrad, 1000 Bruxelles). Toutes nos factures sont envoyées au format électronique à l’adresse E-Mail que le client a communiqué lors de sa commande. Toute réclamation relative à une facture doit être notifiée par courrier postal à Futurgrooves au plus tard dans les 15 jours de sa réception à défaut de quoi elle ne sera pas prise en compte. En cas de non-paiement de toute facture à l’échéance, le client sera redevable à Futurgrooves, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts d’un montant égal au taux de 10 %. Toute facture impayée à la date d’échéance entraînera la débition, de plein droit et sans mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 75€. En cas de recouvrement judiciaire de toute facture, le client sera, en outre, redevable des frais raisonnables de recouvrement, telles que les frais d’avocat et les frais internes de gestion qui dépasseraient le montant de cette indemnité forfaitaire.

4. Modalités de paiement

Sauf convention contraire, le prix de la location est payable préalablement à l’enlèvement ou à la livraison des biens loués, au siège social de Futurgrooves. Le prix de location inclut (i) le prix de location des biens conformément à l’article 2, (ii) le cas échéant, le prix du transport et de la livraison conformément à l’article 3 et (iii) le montant de la caution que le locataire doit à Futurgrooves conformément à la proposition de Futurgrooves, d’un minimum de 200€. A défaut de recevoir ce paiement dans sa totalité, Futurgrooves est en droit de refuser la délivrance des biens loués. En cas de non respect d’une quelconque de ses obligations par le locataire, ou en cas de résiliation de la location, Futurgrooves se réserve le droit d’encaisser la caution, sans préjudice de son droit de réclamer l’ensemble du dommage qu’elle aurait subi. Toute modification de commande 48h avant la livraison pourra faire l’objet d’un supplément. Les factures sont payables au grand comptant. Un supplément de 4€ hors T.V.A. pour charges administratives sera demandé pour toute facture inférieure à 50€ hors T.V.A. A défaut de réclamation par lettre recommandée dans les 10 jours de leur date d’émission, les factures sont considérées comme acceptées définitivement par le locataire. Toute somme non payée à échéance porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt conventionnel de 10,5% par mois de retard entamé. Outre cet intérêt, toute somme impayée à son échéance sera majorée de plein droit, à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible, de 15 % avec un minimum de 125€.

5. Transport et livraison

Le locataire peut choisir d’enlever et/ou de retourner les biens loués lui-même. Dans ce cas, le (dé)chargement, le transport et le (dé)montage des biens loués sont aux frais et risques du locataire. Tout enlèvement et tout retour doit intervenir un jour ouvrable, pendant les heures d’ouverture deFuturgrooves. Les biens loués peuvent également être livrés et/ou repris par Futurgrooves, moyennant supplément. Dans ce cas, le locataire s’engage à réceptionner les biens loués au lieu et à l’heure convenus avec Futurgrooves. A défaut, Futurgrooves peut ramener lesdits biens en ses locaux, aux frais du locataire. Le locataire s’engage par ailleurs à ce que les biens loués soient accessibles et prêts au chargement au lieu et à l’heure convenus avec Futurgrooves pour la reprise de ceux-ci. A défaut, un second transport sera facturé. Sont inclus dans le forfait de livraison et de reprise des biens loués 1⁄4 d’heure pour le déchargement et 1⁄4 d’heure pour le chargement, pour un homme. Toute prestation supplémentaire sera facturée aux conditions reprises sur le site http://www.futurgrooves.com. Futurgrooves décline toute responsabilité en cas d’allongement des délais de livraison, notamment en cas de perte de matériel, de grève ou en cas de force majeur.

Lorsque nos produits sont livrés par nos soins, le client doit s’assurer lors de sa commande que l’adresse de livraison est complète et correcte. Le client est aussi dans l’obligation de signaler si lors de la livraison, il y a des difficultés pour le stationnement, des marches sur le trajet du véhicule jusqu’à l’endroit où l’installation sera réalisée. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Aucun retard de livraison ne peut donner lieu à la résiliation par le client. En outre, Futurgrooves peut facturer des frais de stationnement liés à une livraison pour laquelle il n’y a pas d’autre solution pratique. Locasound ne peut être tenu responsable de la non livraison de matériel lors d’un cas de force majeure. Si toute fois, un acompte aurait été versé, le client sera remboursé sans aucune autre indemnité.

6. Restitution des biens loués

Les biens loués doivent être restitués dans l’état dans lequel le locataire les a reçus, le cas échéant, dans le conditionnement prévu à cet effet. Tout bien loué non restitué, détérioré ou restitué impropre à son usage, quelle qu’en soit la cause, en ce compris le vol, l’incendie ou tout autre événement, sera facturé à son prix de rachat sur le marché, majoré de 15%. Le comptage et l’examen qualitatif des biens loués (le « Contrôle ») s’effectuent aux soins de Futurgrooves, dans les entrepôts de Futurgrooves. Le locataire peut demander que le Contrôle soit contradictoire, par fax ou par e-mail envoyé avant la fin de la location. A défaut, le locataire est présumé accepter le Contrôle effectué par Futurgrooves. Les frais afférents au Contrôle contradictoire seront facturés au prix de la main d’œuvre s’il devait révéler, in fine, que les biens sont conformes au bordereau de livraison, tant quant à leur nombre qu’à leur état.

Futurgrooves s’engage à honorer les commandes dans la limite des stocks disponibles. Les biens loués sont réputés délivrés en parfait état et en quantité conformes au bordereau de livraison. Les biens loués ne peuvent être utilisés par le locataire qu’avec les accessoires fournis par Futurgrooves. Futurgrooves garde en tout temps le droit de propriété sur les biens loués, notamment en cas de faillite du locataire. Aucune modification ne pourra être apportée aux biens loués.

7. Résiliation et annulation d’une location

En cas d’annulation d’une commande plus de 14 jours ouvrables avant la livraison, il sera dû à Futurgrooves une indemnité égale à la moitié du montant facturé. En cas d’annulation moins de 7 jours ouvrables avant la livraison, cette indemnité sera égale à la totalité du montant facturé, hormis les frais éventuels de transport. L’éventuelle non utilisation de tout ou partie des biens loués ne pourra en aucun cas dispenser le locataire d’en payer le prix.

En cas de résiliation unilatérale de toute location ou prestation par le client, celui-ci est redevable au vendeur, à titre d’indemnité de dédit, d’une somme égale à 50% de la valeur hors TVA du prix de vente. Une facture sera établie directement de plein droit et sans mise en demeure et sera adressée au client. Tout acompte versé lors d’une réservation ne sera pas récupérable par le client.

8. Sous traitance

Futurgrooves pourra sous-traiter tout ou une partie de l’exécution de la location ou prestation à un tiers sans l’accord préalable et écrit du client.

9. Responsabilité

Le locataire reconnaît avoir été mis au courant des règles de sécurité à respecter pour le placement et l’utilisation des biens loués. Il décharge expressément et irrévocablement Futurgrooves de toute responsabilité en cas d’accident. Le locataire sera tenu pour responsable de tout vol, dégradation ou destruction survenu au matériel loué.

10. Réservation à partir du site internet

Lorsque le client exécute une réservation à partir du site internet il est soumis aux présentes conditions de ventes. Qu’il s’agisse d’une réservation sur base d’un E-Mail ou d’un bon de commande, le client s’engage dès lors à honorer le paiement de la facture.

11. Droit applicable

Les présentes conditions générales sont régies par le droit belge. Tout litige relatif à la formation, l’exécution, l’interprétation de ces conditions générales de vente et qui ne peut être résolu à l’amiable, est soumis à la compétence exclusive de la juridiction Belge.